Statut

Na podlagi 9. člena Zakona o društvih (Ur. l. RS 81/2006 in 58/2009) je Občni zbor Zveze pevskih zborov Primorske dne 15.11.2009 na redni seji sprejel

STATUT
ZVEZE PEVSKIH ZBOROV PRIMORSKE

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ime društva je Zveza pevskih zborov Primorske.
Zveza pevskih zborov Primorske (v nadaljevanju ZPZP) je samostojna, prostovoljna in nepridobitna organizacija, ki povezuje pevske zbore Primorske.

2. člen
Sedež ZPZP je v Pobegih, Cesta I. Istrske brigade 59, 6276 Pobegi.
Upravni odbor lahko naslov društva prenese na nov naslov.

3. člen
Osnovni namen ZPZP je vzpodbujanje ustvarjalnosti vseh oblik in zvrsti zborovskega petja, bogatitev zborovskega življenja na Primorskem, povezovanje pevskih zborov, izobraževanje zborovodij in posredovanje vrednot zborovskega petja pevskim zborom in širšemu občinstvu.
ZPZP je odprta vsem generacijam pevcev in vsem zvrstem zborovskega petja (umetno, ljudsko, partizansko, nabožno in drugo zborovsko petje).

4. člen
ZPZP ima žig, ki je okrogle oblike, premera 3 cm, v sredini je znak lire. Na obodu žiga je izpisano ime Zveza pevskih zborov Primorske.

5. člen
ZPZP je pravna oseba zasebnega prava. Zastopa jo predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik ali tajnik ZPZP.

6. člen
ZPZP usklajuje svoje programe s pristojnimi državnimi in lokalnimi ustanovami in organizacijami za področje ljubiteljskih in drugih kulturnih dejavnosti.
Pri uresničevanju svojih nalog sodeluje s sorodnimi organizacijami in ustanovami Slovencev v zamejstvu in tujini.

7. člen
Za javnost delovanja ZPZP je odgovoren predsednik ZPZP.
Javnost dela ZPZP se izraža:
– s pravico vpogleda članov v korespondenco in zapisnike sej organov ZPZP,
– s predstavljanjem svojega dela preko glasila ZPZP oziroma spletne strani,
– z objavami v sredstvih javnega obveščanja.

II. NAMEN IN NALOGE

8. člen
Osnovni namen iz 3. člena statuta ZPZP uresničuje z izvajanjem naslednjih nalog:
– ohranjanje in vzpodbujanje zborovskega petja slovenske pesmi in slovenskega pevskega izročila,
– vzpodbujanje zborovskega petja skladb iz širše svetovne zborovske ustvarjalnosti,
– organiziranje različnih oblik javnega nastopanja pevskih zborov in organizacija tekmovanj,
– sodelovanje z zamejskimi pevskimi zbori, zvezami in organizacijami,
– povezovanje z nacionalnimi in mednarodnimi sorodnimi organizacijami, ustanovami, skladi in drugimi institucijami,
– povezovanje pevskih zborov,
– prirejanje strokovnih seminarjev in posvetov,
– spodbujanje slovenskih skladateljev k ustvarjanju za potrebe pevskih zborov,
– založniška dejavnost,
– podeljevanje priznaj in nagrad,
– izobraževanje,
– organiziranje strokovnih ekskurzij, potovanj oziroma koncertov,
– postavljanje spominskih obeležij zaslužnim primorskim glasbenikom.

III. ČLANSTVO

9. člen
Člani ZPZP so pevski zbori, organizirani kot društva, in kulturna društva, ki imajo v svojem sestavu pevske zbore.
Člani so lahko tudi zaslužni posamezniki, ki so na podlagi sklepa Upravnega odbora ZPZP (v nadaljnjem besedilu: UO) ZPZP pridobili naziv častni član.
Občni zbor lahko izmed članov imenuje častnega predsednika ZPZP.
Sklep o včlanitvi v ZPZP sprejme UO ZPZP na osnovi prošnje zainteresiranega društva.

10. člen
Članstvo v ZPZP preneha:
– s prostovoljnim izstopom, pisno izjavo se naslovi na UO ZPZP,
– ko društvo preneha in se izbriše iz registra društev,
– z izključitvijo društva iz ZPZP na podlagi sklepa Občnega zbora.

11. člen
Pravice članov ZPZP so:
– da volijo in so izvoljeni v organe zveze,
– da so obveščeni o dejavnostih zveze in delu njenih organov,
– da so seznanjeni s programom in finančno materialnim poslovanjem zveze,
– da sodelujejo v komisijah, odborih ali drugih organih pri reševanju gospodarskih, kadrovskih in drugih vprašanj zveze.
Dolžnosti članov ZPZP so:
– da ravnajo po statutu in drugih aktih in sklepih organov zveze,
– da dejavno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog zveze,
– da redno plačujejo članarino,
– da varujejo ugled zveze.

IV. ORGANI ZPZP

12. člen
Organi ZPZP so:
– Občni zbor,
– Upravni odbor,
– predsednik,
– Nadzorni odbor,
– Častno razsodišče.
Občni zbor ZPZP

13. člen
Najvišji organ ZPZP je Občni zbor.
Občni zbor sestavljajo delegati vseh članov ZPZP. Vsak član delegira enega delegata.

14. člen
Pristojnosti Občnega zbora ZPZP so:
– sprejema in spreminja statut in druge splošne akte,
– sprejema programske usmeritve in poročila organov,
– voli in razrešuje predsednika, UO, Nadzorni odbor (v nadaljnjem besedilu: NO) in Častno razsodišče (v nadaljnjem besedilu: ČR),
– odloča o prenehanju delovanja ZPZP,
– odloča o pritožbah zoper sklepe UO, nadzornega odbora in častnega razsodišča,
– odloča o drugih zadevah v skladu s predpisi in tem statutom,
– sprejema program dela,
– sprejema finančni načrt in zaključni račun.

15. člen
Predsednik na predlog UO skliče Občni zbor ZPZP najmanj vsaka štiri leta.
Vabilo in gradivo za Občni zbor morajo člani ZPZP prejeti vsaj 15 dni pred zasedanjem zbora.
Predsednik lahko skliče izredni Občni zbor na lastno pobudo, na pobudo drugih organov ZPZP ali ene tretjine članov ZPZP.
Izredni Občni zbor obravnava le problematiko zaradi katere je bil sklican. Za sklepčnost in veljavnost sklepov veljajo pravila, ki veljajo za redni sklic.

16. člen
Sejo Občnega zbora vodi delovno predsedstvo, ki ga na predlog predsednika izvoli Občni zbor.
Delovno predsedstvo vodi sejo Občnega zbora na podlagi poslovnika, ki ga delovno predsedstvo da v razpravo in sprejem takoj po izvolitvi. Občni zbor ZPZP je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih najmanj polovica delegatov.
Če ob predvidenem začetku ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut, nakar Občni zbor veljavno zaseda in odloča ne glede na število prisotnih delegatov.
Sklepi Občnega zbora so veljavni, če so sprejeti z večino glasov prisotnih delegatov. Kadar Občni zbor sklepa o sprejemu, spremembah ali dopolnitvah statuta ZPZP, morata za veljaven sklep glasovati dve tretjini delegatov.
Glasovanje na seji Občnega zbora je javno, če ne odloči drugače.

17. člen
Občni zbor ZPZP lahko za stalne ali občasne oblike delovanja ustanovi delovna telesa.
Upravni odbor ZPZP

18. člen
UO je izvršni organ ZPZP, ki med sejami Občnega zbora uresničuje program ZPZP.
UO sestavlja devet članov vključno s predsednikom. Izmed sebe UO izvoli podpredsednika ZPZP.
Mandat članov UO traja štiri leta.

19. člen
Naloge UO so:
– opravlja naloge skupnega pomena za delovanje ZPZP,
– izvaja letni program dela v skladu s programskim in finančnim načrtom,
– sklepa o izvedbi programa, finančnega načrta in drugih nalog,
– odloča o morebitnih spremembah naslova zveze,
– sprejema splošne akte, razen tistih, ki so v pristojnosti občnega zbora,
– upravlja premoženje ZPZP,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– sprejema sklepe o povezovanju v višje oblike sodelovanja,
– določa delegate v višje oblike povezovanja,
– oblikuje predloge za priznanja in nagrade in odloča o njih,
– ustanovi odbore, komisije in delovne skupine,
– odloča o sprejemu novih članov,
– odloča o nakupu in prodaji nepremičnin,
– imenuje in razrešuje podpredsednika ZPZP izmed članov UO,
– imenuje in razrešuje tajnika,
– skrbi za finančno in materialno poslovanje
UO lahko po potrebi dopolni svoje članstvo. Nadomestnih članov je lahko največ ena tretjina. Nadomestni člani opravljajo funkcijo do prvega zasedanja Občnega zbora oziroma volitev.

20. člen
UO zaseda po potrebi, vendar najmanj dvakrat letno. Seje sklicuje predsednik ZPZP.
UO je sklepčen, če je navzočih več kot polovica njegovih članov. Sklepe sprejme z večino glasov.
Samo v nujnih primerih se lahko skliče dopisna seja UO. O dopisni seji se sestavi zapisnik. Za odločanje veljajo ista načela, kot za odločanje na redni seji.

21. člen
UO razpiše evidentiranje kandidatov za predsednika in organe ZPZP opredeljene v 12. členu statuta najmanj 60 dni pred iztekom mandata.
UO vodi postopek evidentiranja in kandidiranja in opravlja strokovno delo v zvezi s pripravo kandidatnih list, lahko pa imenuje kandidacijsko komisijo, ki opravi naštete naloge.
UO oblikuje kandidatne liste in jih posreduje v sprejem Občnemu zboru ZPZP.
Predsednik ZPZP

22. člen
Predsednik ZPZP je hkrati tudi predsednik UO. Če predsednik ne more opravljati svoje funkcije, ga nadomesti podpredsednik ZPZP.
Predsednik predstavlja in zastopa ZPZP in opravlja zlasti naslednje naloge:
– je odgovoren za zakonitost poslovanja ZPZP,
– predstavlja ZPZP v javnosti,
– sklicuje Občni zbor,
– sklicuje in vodi UO,
– je odgovoren za uresničevanje sprejetega programa ZPZP in sklepov UO,
– opravlja druge naloge na osnovi tega statuta in pooblastil občnega zbora,
– koordinira delovanje organov ZPZP in skrbi za povezovanje z drugimi organizacijami in institucijami.
Predsednik lahko pooblasti za zastopanje ZPZP v posameznih primerih tudi druge člane UO in tajnika.
Predsednik je za svoje delo odgovoren Občnemu zboru.
Nadzorni odbor

23. člen
NO je kontrolni organ ZPZP, ki spremlja izvajanje programa, delo organov ter zakonitost finančnega in materialnega poslovanja. O svojem delu poroča Občnemu zboru.
Občni zbor ZPZP izmed svojih članov izvoli NO za dobo štirih let. NO šteje tri člane, ki izmed sebe izvolijo predsednika. Seje NO so sklepčne, če je prisotnih več kot polovica članov.
Člani NO ne morejo biti hkrati tudi člani drugih organov ZPZP.
Častno razsodišče

24. člen
Člane ČR voli Občni zbor ZPZP za dobo štirih let. Sestavljajo ga trije člani in dva namestnika. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov zveze.
Častno razsodišče vodi postopke v primeru kršitev delovanja ZPZP in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom, ki ga sprejme Občni zbor.

25. člen
Kršitve, ki jih obravnava častno razsodišče, so:
– kršitve določb statuta,
– neizvrševanje sprejetih zadolžitev v ZPZP,
– neizvrševanje sklepov organov ZPZP,
– dejanja, ki očitno škodijo ugledu ZPZP.

26. člen
Ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu s pravilnikom izreče častno razsodišče, so:
– opomin,
– javni opomin,
– predlog izključitve Občnemu zboru.
V kolikor se član v postopku ne strinja s sklepom častnega razsodišča, se lahko pritoži Občnemu zboru.
Tajnik in strokovna služba ZPZP

27. člen
UO imenuje tajnika ZPZP za mandatno dobo štirih let.
Tajnik vodi strokovno-administrativno delo ZPZP.
Tajnik razporeja delovne naloge in zaposlene v skladu z normativnimi akti, sklepi UO in pooblastili predsednika.

V. FINANČNO POSLOVANJE IN PREMOŽENJE ZPZP

28. člen
Premoženje ZPZP je:
– sredstva, pridobljena s članarino v ZPZP,
– sredstva, pridobljena z organizacijo prireditev in izobraževalnih oblik,
– sredstva pridobljena s kandidiranjem na javnih natečajih in razpisih,
– sredstva pridobljena od državnih organov in lokalnih skupnosti,
– darila in prispevki posameznikov, organizacij in darovalcev,
– sredstva, pridobljena iz drugih virov skladno s predpisi,
– nepremične in premične, stvari ter materialne pravice.

29. člen
ZPZP lahko samostojno ali z drugimi pravnimi osebami ustanovi drugo pravno osebo ali poveri opravljanje pridobitne dejavnosti drugim pravnim osebam na temelju zakupne ali druge civilno pravne pogodbe.

30. člen
O uporabi materialnih in finančnih sredstev ZPZP odloča UO.
Finančno materialno poslovanje poteka skladno z veljavnimi predpisi.
Poslovanje ZPZP je javno. Podatki o finančnem poslovanju so vselej na vpogled pristojnim organom zveze ob pisni zahtevi pa tudi vsem članom.

31. člen
Če ZPZP pri opravljanju svoje dejavnosti oz. pri neposrednem opravljanju ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora nameniti izvajanju dejavnosti, za katero je bila ustanovljena. Vsaka delitev premoženja med člane je nična.

32. člen
UO razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu z letnim programom dela in finančnim načrtom ZPZP, ki ga sprejme Občni zbor. Letno poročilo sprejme Občni zbor. Poročilo je veljavno sprejeto, če je bil pred sprejemom opravljen notranji nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem ZPZP.

33. člen
ZPZP finančno posluje z odprtim in javno objavljenim (enim) transakcijskim računom.
Finančne in materialne listine podpisuje predsednik ali njegov pooblaščenec.
ZPZP vodi finančno in materialno poslovanje v skladu z računovodskimi standardi za društva in skladno s Pravilnikom o finančno-materialnem poslovanju ZPZP.

VI. PRIZNANJA IN NAGRADE

34. člen
ZPZP podeljuje priznanja in nagrade.
Vrsto priznanj in nagrad, način podeljevanja in kriterije določa poseben Pravilnik nagradah in priznanjih ZPZP, ki ga sprejme UO.

VII. PRENEHANJE ZPZP

35. člen
ZPZP preneha obstajati po volji članov, s spojitvijo z drugimi društvi, s pripojitvijo k drugemu društvu, s stečajem, na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja ali po zakonu.

VIII. KONČNE DOLOČBE

36. člen
Vsi akti ZPZP morajo biti usklajeni s tem statutom v roku šestih mesecev od njegovega sprejema.

37. člen
Statut je sprejel Občni zbor ZPZP 15.11.2009 in začne veljati takoj.
Z uveljavitvijo tega statuta preneha veljati dosedanji statut ZPZP.

Anton Baloh, prof.
predsednik
Zveze pevskih zborov Primorske