Statut

Na podlagi 9., 11. in 33. člena Zakona o društvih (Ur. l. RS 60/95 in 89/99) je Občni zbor Zveze pevskih zborov Primorske dne 28.6.2004 sprejel sklep o spremembah Statuta Zveze pevskih zborov Primorske in naslednje prečiščeno besedilo statuta:

STATUT ZVEZE PEVSKIH ZBOROV PRIMORSKE

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ime: Zveza pevskih zborov Primorske
Zveza pevskih zborov Primorske (v nadaljevanju ZPZP) je samostojna, prostovoljna in nepridobitna organizacija, ki povezuje pevske zbore občin.

2. člen

Sedež ZPZP je v Pobegih, Cesta I. Istrske brigade 59, 6276 Pobegi

ZPZP deluje na območju primorskih mestnih občin in občin:

Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Divača, Hrpelje-Kozina, Idrija, Ilirska Bistrica, Izola, Kanal, Kobarid, Komen, Koper, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Piran, Pivka, Postojna, Sežana, Šempeter-Vrtojba, Tolmin, Vipava.

3. člen

ZPZP ima svoj pečat, ki je okrogle oblike, premera 3 cm, v sredini je znak lire. Na obodu pečata je izpisano ima Zveza pevskih zborov Primorske.

4. člen

ZPZP je pravna oseba zasebnega prava. Zastopa jo predsednik v njegovi odsotnosti pa podpredsednik ali tajnik ZPZP.

5. člen

ZPZP usklajuje svoj program z JSKD RS in območnimi izpostavami JSKD v Ajdovščini, Idriji, Ilirski Bistrici, Izoli, Kopru, Novi Gorici, Piranu, Postojni, Sežani in Tolminu.
Pri uresničevanju svojih nalog sodeluje s sorodnimi organizacijami in institucijami Slovencev v zamejstvu in tujini.

6. člen

Za javnost delovanja ZPZP je odgovoren predsednik ZPZP.

Javnost dela ZPZP se izraža:
– s pravico vpogleda članov v zapisnike organov ZPZP
– s predstavljanjem svojega dela preko glasila ZPZP
– z objavami v sredstvih javnega obveščanja
– na spletnih straneh republiškega JSKD

II. NAMEN IN NALOGE

7. člen

Osnovni namen ZPZP je vzpodbujanje ustvarjalnosti vseh oblik in zvrsti zborovskega petja in bogatitev zborovskega življenja na Primorskem, povezovanje pevskih zborov, izobraževanje pevovodij in posredovanje vrednot zborovskega petja pevskim zborom in širšemu občinstvu.

ZPZP je odprta vsem generacijam pevcev in vsem zvrstem zborovskega petja (umetno, ljudsko, partizansko, nabožno in drugo zborovsko petje).

8. člen

Osnovni namen iz 7. člena statuta ZPZP uresničuje z izvajanjem naslednjih nalog:

– ohranjanje in vzpodbujanje zborovskega petja,slovenske pesmi in slovenskega pevskega
izročila,
– sodelovanje z zamejskimi pevskimi zbori in njihovimi zvezami in organizacijami,
– povezovanje z nacionalnimi in mednarodnimi sorodnimi organizacijami, ustanovami, skladi in drugimi institucijami,
– povezovanje pevskih zborov in usklajevanje njihovega delovanja,
– zastopanje pevskih zborov in zborovskega petja v javnosti,
– organiziranje različnih oblik javnega nastopanja pevskih zborov in organizacija tekmovanj,
– prirejanje strokovnih seminarjev in posvetov o problematiki zborovstva na Primorskem,
– spodbujanje slovenskih skladateljev k ustvarjanju za potrebe pevskih zborov,
– izdajateljska dejavnost,
– podeljevanje priznaj in nagrad,
– za izobraževanje v pevstvu,
– za postavljanje spominskih obeležij zaslužnim primorskim glasbenikom.

III. ČLANSTVO

9. člen

Člani ZPZP so pevski zbori, organizirani kot društva in kulturna društva, ki imajo v svojem sestavu pevske zbore.
Člani so tudi zaslužni posamezniki, ki so na podlagi sklepa UO ZPZP pridobili naziv častni član.
Sklep o včlanitvi v ZPZP sprejme UO ZPZP na osnovi prošnje zainteresiranega društva.

10. člen

Članstvo v ZPZP preneha:

– s prostovoljnim izstopom,
– ko društvo preneha in se izbriše iz registra društev,
– z izključitvijo društva iz ZPZP na podlagi sklepa občnega zbora.

11. člen

Pravice rednih članov ZPZP so:

– da volijo in so izvoljeni v organe zveze,
– da so obveščeni o dejavnostih zveze in delu njegovih organov,
– da so seznanjeni s programom in poslovanjem zveze, ter njegovim finančno materialnim poslovanjem,
– da sodelujejo v komisijah, odborih ali drugih organih pri reševanju gospodarskih, kadrovskih in drugih vprašanj zveze.

Dolžnosti rednih članov ZPZP so:

– da ravna po statutu in drugih aktih in sklepih organov zveze,
– da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog zveze,
– da redno plačujejo določeno članarino,
– da varujejo ugled društva.

IV. ORGANI ZPZP

12. člen

Organi ZPZP so:

– občni zbor,
– upravni odbor,
– predsednik in podpredsednik,
– nadzorni odbor,
– častno razsodišče.

Občni zbor ZPZP

13. člen

Najvišji organ ZPZP je občni zbor.
Občni zbor sestavljajo delegati vseh zborov včlanjenih v ZPZP.
Vsak pevski zbor delegira enega člana.

14. člen

Naloge Občnega zbora ZPZP so:
– sprejema in spreminja statut in druge splošne akte,
– sprejema programske usmeritve in poročila organov,
– voli in razrešuje UO ZPZP, nadzorni odbor in častno razsodišče,
– voli in razrešuje predsednika in podpredsednika,
– odloča o prenehanju delovanja ZPZP,
– odloča o pritožbah zoper sklepe UO ZPZP, nadzornega odbora in častnega razsodišča,
– odloča o drugih zadevah v skladu s predpisi in tem statutom,
– sprejema program dela in finančni načrt.

15. člen

Redni Občni zbor ZPZP se skliče vsaka štiri leta, sicer po potrebi.
Redni Občni zbor skliče UO ZPZP, ki občnemu zboru predloži program za prihodnje obdobje in poročilo o delu v preteklem obdobju.

Vabilo in gradivo za občni zbor morajo člani ZPZP prejeti 15 dni pred zasedanjem zbora

UO ZPZP lahko skliče izredni Občni zbor in sicer na lastno pobudo, na pobudo drugih organov ZPZP ali ene tretjine članov ZPZP.
Občni zbor se izjemoma lahko tudi izvede na korespondenčni seji.
Na izrednem Občnem zboru se obravnava le problematiko zaradi katere je bil zbor sklican. Za sklepčnost in veljavnost sklepov veljajo pravila, ki veljajo za redni sklic.

16. člen

Sejo Občnega zbora vodi delovno predsedstvo, ki ga na predlog UO ZPZP izvoli Občni zbor.
Delovno predsedstvo vodi sejo Občnega zbora na podlagi poslovnika, ki delovno predsedstvo, da v razpravo in sprejem takoj po izvolitvi.občni zbor ZPZP je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih najmanj polovica predstavnikov članov.Če ob predvidenem začetku Občni zbor ni sklepčen, se odloži za 30 min., nakar je Občni zbor sklepčen ne glede na število prisotnih. Sklepi Občnega zbora so veljavni, če so sprejeti z večino glasov (več kot polovica) prisotnih članov. Kadar Občni zbor sklepa o sprejemu, spremembah ali dopolnitvah statuta ZPZP, mora za sklep glasovati dve tretjini prisotnih predstavnikov članov Občnega zbora, da sklep velja.

Glasovanje na seji Občnega zbora je javno, če ta ne odloči drugače. O načinu glasovanja o volitvah in imenovanjih Občni zbor odloča posebej.

17. člen

Občni zbor ZPZP lahko za stalne ali občasne oblike delovanja ustanovi delovna telesa.
Stalna in začasna delovna telesa lahko sprejmejo poslovnik svojega delovanja. Za svoje delo so odgovorna občnemu zboru.

Upravni odbor ZPZP

18. člen

UO ZPZP (v nadaljevanju UO) je izvršni organ ZPZP, ki med sejama Občnega zbora opravlja naloge za uresničitev programa ZPZP.

UO sestavljajo:
– predsednik,
– podpredsednik,
– devet predstavnikov zborov.

Mandat članov UO traja štiri leta z možnostjo ponovne izvolitve.

Naloge UO so:
– opravlja naloge skupnega pomena za delovanje ZPZP,
– izvaja letni program dela v skladu s programskim in finančnim načrtom,
– sklepa pogodbe za izvedbo programa in finančnega načrta in drugih nalog z organizacijami, ustanovami in skladi,
– odloča o morebitnih spremembah naslova zveze,
– sprejema splošne akte, razen tistih, ki so v pristojnosti občnega zbora,
– upravlja premoženje ZPZP,
– sprejema sklepe o povezovanju v višje oblike sodelovanja,
– določa delegate v višje oblike povezovanja,
– oblikuje predloge za priznanja in nagrade,
– sprejema sklepe o ustanovitvi stalnih oblik delovanja, to je odborov, komisij in delovnih skupin, komisije za odrasle zbore, otroške zbore za izdajateljsko dejavnost, spominska obeležja in drugo ter voli in razrešuje njihove predsednike,
– odloča o sprejemu novega članstva,
– odloča o nakupu in prodaji nepremičnin,
– imenuje in razrešuje tajnika.

UO v nujnih primerih, kadar je to potrebno za nemoteno izvedbo programa, lahko imenuje nove predsednike delovnih teles, ki jih je imenoval Občni zbor.

19. člen

UO zaseda po potrebi, vendar najmanj dvakrat letno. Seje sklicuje predsednik ZPZP.
UO je sklepčen, če je navzočih več kot polovica njegovih članov.
Sklep sprejme večina navzočih članov.
Samo v nujnih primerih se lahko skliče korespondenčna seja UO. O korespondenčni seji se sestavi zapisnik. Za odločanje na korespondenčni seji veljajo ista načela, kot za odločanje na redni seji.
20. člen

UO razpiše evidentiranje kandidatov za predsednika in člane organov ZPZP opredeljene v 12. členu statuta v roku 60 dni pred iztekom svojega mandata. UO vodi postopek evidentiranja in kandidiranja in opravlja strokovno delo v zvezi s pripravo kandidatnih list, lahko pa imenuje kandidacijsko komisijo, ki opravi naštete naloge. UO oblikuje kandidatne liste in jih posreduje v sprejem občnemu zboru ZPZP.

Predsednik in podpredsednik ZPZP

21. člen

Predsednik in podpredsednik ZPZP je hkrati tudi predsednik in podpredsednik UO.
Predsednik predstavlja in zastopa ZPZP in opravlja zlasti naslednje naloge:
– predsednik je odgovoren za zakonitost poslovanja ZPZP,
– predstavlja ZPZP v javnosti,
– sklicuje občni zbor,
– sklicuje in vodi UO,
– je odgovoren za uresničevanje sprejetega programa ZPZP,
– opravlja druge naloge na osnovi tega statuta in pooblasti občnega zbora,
– koordinira delovanje organov ZPZP in skrbi za povezovanje z drugimi organizacijami in institucijami,
– podpredsednik nadomešča predsednika v njegovi odsotnosti in opravlja dogovorjene naloge,
– mandat predsednika in podpredsednika traja štiri leta in se po potrebi lahko podaljša.

Predsednik lahko pooblasti za zastopanje ZPZP v posameznih primerih podpredsednika, tajnika ali posameznega člana UO.
Predsednik je za svoje delo je odgovoren občnemu zboru.

Nadzorni odbor

22. člen

Nadzorni odbor ZPZP je njen kontrolni organ. Nadzorni odbor spremlja izvajanje programa, delo organov ter zakonitost finančnega in materialnega poslovanja. O svojem delu poroča Občnemu zboru, kateremu je odgovoren za svoje delo.
Nadzorni odbor izvoli Občni zbor ZPZP izmed svojih članov za dobo štirih let. Nadzorni odbor šteje tri člane. Člani nadzornega odbora izvolijo predsednika izmed sebe. Seje so sklepčne, če je prisotnih več kot polovica članov.
Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati tudi člani drugih organov ZPZP.

Častno razsodišče

23. člen

Člane častnega razsodišča voli Občni zbor ZPZP za dobo štirih let. Sestavljajo ga trije člani in dva namestnika. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov zveze.
Častno razsodišče vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom, ki ga sprejme Občni zbor.

24. člen

Kršitve, ki jih obravnava častno razsodišče, so naslednje:
– kršitev določb statuta,
– neizvrševanje sprejetih zadolžitev v ZPZP,
– neizvrševanje sklepov organov ZPZP,
– dejanja, ki očitno škodijo ugledu ZPZP.

25. člen

Ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu s pravilnikom izreče razsodišče, so:
– opomin,
– javni opomin,
– predlaga izključitev občnemu zboru.

V kolikor se član ne strinja s sklepom častnega razsodišča se lahko pritoži Občnemu zboru.

Tajnik in strokovna služba ZPZP

26. člen

ZPZP ima tajnika z mandatno dobo štirih let.
Tajnik opravlja strokovno administrativno delo za vse organe ZPZP, zlasti pa pomaga predsedniku in podpredsedniku pri pripravi in vodenju sej UO in pri sklicu zasedanja Občnega zbora. Skrbi za zapisnike sej organov ZPZP in za arhiv. Opravlja druge naloge, ki mu jih poveri predsednik ali UO. Če ima ZPZP strokovno službo, tajnik razporeja zaposlene v skladu s pravilnikom o zaposlovanju delavcev, ki ga sprejme UO.

27. člen

Specifična strokovna dela se po sklepu UO lahko odda zunanjim izvajalcem.

V. FINANČNA IN MATERIALNA SREDSTVA ZPZP

28. člen

Dohodki ZPZP so:
– članarina,
– sredstva, pridobljena z organizacijo prireditev in izobraževalnih oblik,
– sredstva pridobljena s kandidiranjem na javnih natečajih in razpisih,
– sredstva pridobljena od državnih organov in lokalnih oblasti,
– darila, volila in prispevki posameznikov, organizacij in donatorje,
– iz drugih virov v skladu s predpisi.

29. člen

ZPZP lahko samostojno ali z drugimi ustanovami zavodi ali podjetji, ki so samostojne pravne osebe, registrirane pri sodišču s skladom z zakonom o gospodarskih družbah, sklepa pogodbe in opravlja dejavnosti, ki so povezane z namenom in cilji ZPZP.
Iz imena in celotne pogodbe zavoda ali podjetja mora biti razvidno, da pripadajo ZPZP.

30. člen

O uporabi materialnih in finančnih sredstev ZPZP odloča UO.
Finančno materialno poslovanje mora potekati skladno z veljavnimi predpisi. Podatke o poslovanju lahko dobijo vsi člani in pristojni organi. Poslovanje je javno.

31. člen

Če ZPZP pri opravljanju svoje dejavnosti oz. pri neposrednem opravljanju ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bila ustanovljena. Vsaka delitev premoženja med člane je nična.

32. člen

ZPZP razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in finančnim načrtom, ki ga sprejme UO. UO vsako leto obravnava in sprejme poslovno poročilo.

33. člen

Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in tajnik ZPZP.
Finančno in materialno poslovanje mora ZPZP voditi v skladu z računovodskimi standardi za društva in s pravilnikom o finančno materialnem poslovanju, .
ZPZP ima svoj transakcijski račun pri Banki Koper, Novi ljubljanski banki in Novi KBM Nova Gorica.
Letno poročilo o poslovanju mora zveza predložiti organizaciji, pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje podatkov do zadnjega dne v mesecu februarju tekočega leta.

VI. PRIZNANJA IN NAGRADE

34. člen

ZPZP podeljuje priznanja in nagrade.
Vrsto priznanj in nagrad, način podeljevanja in kriterije določa poseben pravilnik, ki ga sprejme UO.

VII. PRENEHANJE ZPZP

35. člen

ZPZP preneha obstajati:
– po sklepu občnega zbora ZPZP,
– po samem zakonu.

V primeru prenehanja delovanja ZPZP preide premoženje v last sorodnega društva-zvezo ustanovljeno po zakonu o društvih.
Pred prenosom premoženja, morajo biti poravnane vse obveznosti, proračunska sredstva pa se vrnejo proračunu.
O prenosu premoženja na drugega uporabnika sklepa občni zbor.

VIII. KONČNE DOLOČBE

36. člen

Vsi akti ZPZP morajo biti usklajeni s spremembami statuta ZPZP ali sprejeti v roku šestih mesecev od njegove uveljavitve. UO ZPZP lahko sprejme postopek zaščite imena in celotne podobe zveze.

37. člen

Statut je sprejel Občni zbor ZPZP 28.6.2004 in začne veljati takoj, ko bo pristojni organ ugotovil, da je v skladu s členi 9., 11. in 33. zakona o društvih( Ur. l. RS št. 60/95 in 89/99).
Z uveljavitvijo tega statuta preneha veljati do sedanje statut ZPZP, sprejet v Ajdovščini 27.10.1997.